મહેસાણા જિલ્લા કેમિસ્ટ એસોસિએશન પ્રમુખના નામ:

2016 – TILL MR.  HITENDRABHAI PATEL (POONAMBHAI)
2013 – 2016 MR. MANISHBHAI
2001 – 2013 MR. P L PATEL
1985 – 2000 MR. S K PATEL